ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2
อาคารเรียน
อาคารเรียนแบบ 216 ล./41(หลังคาทรงไทย)
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2546
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2541
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552