ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก.
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข.
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2546
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2538
เรือนเพาะชำ
พ.1
ปีที่สร้าง 2551
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2551
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2543