ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดจันทนาราม
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2543
อาคารเรียน
216 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2554
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 12 ห้อง ล่าง 6 บน 6
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2562