ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดทองทั่ว
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2515
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 2556
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2560