ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดคมบาง
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2506
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2509
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2509
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549