ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2506
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2514
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2508
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2527
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2507
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2500
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2500