ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านมาบโอน
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2524