ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2546
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2540