ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2509
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531