ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดหมูดุด
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2515
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557