ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเตาหม้อ
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักครู
สปช.302/28
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2530