ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2559
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2545