ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2557
บ้านพักครู
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2562
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2558