ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคกวัด
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2560
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2547
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2550