ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2556
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2520
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552