ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดวังหิน
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2509
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559