ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดหนองสีงา
อาคารเรียน
017 ก
ปีที่สร้าง 2510
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2532