ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2556
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2551
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2561