ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบางแก้ว
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2523
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535