ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดเกตุสโมสร
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2550
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2537