ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2541
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2558
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2558
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2556
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2562
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2546