ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2522
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2522
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2539