ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)
อาคารเรียน
017 ก
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
216 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2543
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2527
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2525