ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2549
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2549
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559