ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง
อาคารเรียน
017 ก
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2542
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2483
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2543
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560