ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์)
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
อบจ.สห.
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2541
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2550
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2551
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540