ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านมาบลำบิด
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2507
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
216 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2555
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2549
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2558