ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2497
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2502
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2500
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 306/26
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2522
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2524