ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร)
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2522
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2537