ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองต่อ
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2562
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
313
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528