ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดวงเดือน
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์
312
ปีที่สร้าง 2514
อาคารอเนกประสงค์
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546