ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดท่าแก้ว
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2527
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2526
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2521