ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2556
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540
ถนน
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 2514