ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 7022542
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 24062545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 11092527
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 1032519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 11102543
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 10052535
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 7052536
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 20082539
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 20082526
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 5062542