ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.204/26
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2551
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2539
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2528
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2532
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2523
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2529
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2534
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2542