ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2527
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2533