ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2549
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2553