ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2504
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2525
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2555
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2546