ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวังกะอาม
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2554
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2524
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2537
รั้ว
รั้วตาข่าย
ปีที่สร้าง 2546
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน/รางระบายน้ำ
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 2545