ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2548
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2536
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2550
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
ตุ่ม-โอ่ง
ปีที่สร้าง 2548