ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนตาด
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2552
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2554
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2561
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2532
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2546
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554