ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2552
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2555
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2553
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2556
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2556
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2553
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2538
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2562