ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.204/26
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2526