ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2549
อาคารเรียน
216 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2559
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2513
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2557
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2513
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2563
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2530
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2551
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2532
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2545
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552