ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2546
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2555
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556