ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.204/26
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555