ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนบ้านหัน
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2532
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2520
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2539
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2531
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2533