ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านกลาง
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2533
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2560
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559