ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2552
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารเรียน
318 ล/55-ก
ปีที่สร้าง 2559
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักครู
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
ปีที่สร้าง 2563
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2548
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2534
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2534
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2534
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2563
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558