ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านในเหมือง
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2555
อาคารเรียน
105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2511
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536